top of page

Svenskt Register för Interventionell Radiologi (SRIR)

Kvalitetsregister för Interventionell Radiologi

Information till patienter om registrering i SRIR

Syftet med registret är att tillförsäkra patientsäkerhet och god kvalité av vården. I SRIR samlas uppgifter om patienter som genomgår interventionella radiologiska behandlingar och undersökningar, som utförs under vägledning av framförallt röntgen och ultraljud. Uppgifterna som samlas in är sekretessbelagda och innehåller patientens personnummer, diagnos, typ av åtgärd, resultat, och eventuella stråldoser och komplikationer.

Data samlas från patienter, vårdpersonal, patientjournaler, folkbokföringsregister och i vissa fall andra register.

Regionstyrelsen Region Uppsala har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i SRIR. Den som har det övergripande ansvaret kallas centralt personuppgiftsansvarig. De vårdenheter som för in uppgifter i SRIR har lokalt juridiskt ansvar för datainsamlingen.

 

Kontaktuppgifter

 

När uppgifter om dig finns med i ett kvalitetsregister har du vissa rättigheter. Läs mer om dem nedan.

Du kan kontakta ditt lokala Dataskyddsombud på din vårdenhet med frågor som rör uppgifter om dig i kvalitetsregistret. Dataskyddsombuden övervakar efterlevnaden av lagar som rör behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Region Uppsala: Box 602, 751 25 Uppsala, telefon 018-611 00 00.

e-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se

 

Du bidrar till bättre vård

 

Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika vårdenheter och vårdgivare runt om i landet. Resultaten kan användas för förbättringsarbete och forskning. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto säkrare blir resultaten.

Stöd i lagen

 

Alla som behandlar personuppgifter måste ha stöd i lagen för detta. Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras av dataskyddsförordningen, GDPR, och kapitel sju i patientdatalagen, PDL.

Det är tillåtet att registrera data i kvalitetsregister eftersom uppgifterna är av allmänt intresse för samhället och viktiga inom sjukvården. Den personal som hanterar personuppgifter i kvalitetsregister omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt.

Så används uppgifter om dig

 

Uppgifterna om dig i kvalitetsregister får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda dem för något av dessa tre ändamål. Om uppgifter får lämnas ut kan det ske elektroniskt.

Sekretess

 

Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från kvalitetsregister om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider om uppgifterna lämnas ut.

Säkerhet


Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem. Bara den som har behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete får ha tillgång till dem. Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, så kallad logguppföljning. Uppgifterna skyddas genom kryptering. Inloggning i registret för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt.

Åtkomst 


Behörig personal på den vårdenhet som har matat in uppgifterna i kvalitetsregistret har åtkomst till just dessa uppgifter. Ingen annan vårdgivare kommer åt uppgifterna. Behörig personal som arbetar på kvalitetsregistret har åtkomst till alla uppgifter i registret.

Lagringstid och gallring


Uppgifter om dig tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att slippa att uppgifter om dig registreras i kvalitetsregistret.

  • Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur kvalitetsregistret.

  • Du har rätt att få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret och i så fall få en kopia av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna i elektronisk form.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.

  • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Detta gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem.

  • Du har rätt att få information om vilka vårdenheter som haft åtkomst till uppgifter om dig och när, så kallat loggutdrag.

  • Du har rätt till skadestånd om uppgifterna om dig hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen. 

  • Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på detta område.

 

Mer information om kvalitetsregister kan du hämta på www.kvalitetsregister.se

bottom of page