top of page

Certifiering interventionell radiologi genom Svenska Läkaresällskapet (SLS)

 

 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har som professionsorganisation Socialstyrelsens mandat att certifiera professionella kompetenser.

Från och med 170201 är det nu möjligt att ansöka om att bli Svensk Certifierad Interventionell Radiolog (SCIR).

 

Proceduren är att kandidater sänder in sina handlingar till en grupp av granskare (utsedda av SLS på förslag av SSVIR) som bedömer och ger ett förslag till bifall eller ett motiverat förslag till avslag. SLS fattar sedan beslut och utfärdar certifieringen.

 

Sökanden ska inneha:

Svensk läkarlegitimation och svenskt specialistbevis i radiologi. Vidimerade kopior av dessa intyg samt CV ska bifogas dokumentet ansökan om SCIR.

Sökanden ska vara medlem i SSVIR och Svenska Läkaresällskapet (fr o m 2021 är man som medlem i SFMR automatiskt medlem i SLS).

Kompetens- och tjänstgöringskrav

Av sökanden krävs minst 2,5 års heltidstjänstgöring eller motsvarande på interventionsradiologisk enhet. Tjänstgöringen måste ha utförts efter specialistexamen. Tjänstgöringen ska vara aktiv och sökanden ska ha arbetat självständigt

 

Sökanden skall uppvisa kunskaper som i huvuddrag motsvarar den av SSVIR upprättade svenska målbeskrivningen för interventionell radiologi (se nedan). Denna är i sin tur en för svenska förhållanden anpassad version av European Curriculum and Syllabus for Interventional Radiology (ISBN: 978-3-9502501-3-8, CIRSE 2013).

Sökanden bör kunna uppfylla alla  teoretiska mål (” kännedom om”, ”kunskap om”) i målbeskrivningen Eftersom den interventionsradiologiska verksamheten skiljer sig en del mellan olika enheter i landet kan man dock acceptera undantag från något eller några av de praktiska målen (kunna utföra”, ”självständigt kunna utföra”) i målbeskrivningen. Dessa anges av sökanden själv på avsedd plats i ansökan om SCIR (se exempeldokument).

 

Dokumentation av kompetens och tjänstgöringstid ska intygas skriftligen av verksamhetschef eller av verksamhetschef utsedd medicinskt ansvarig läkare på kliniken, alternativt av läkare med sektionsansvar för interventionell radiologi på kliniken.

Intygen ska bifogas ansökan och ska granskas av en av SSVIR utsedd granskningsgrupp.

 

Sökanden som redan är certifierade enligt EBIR

Sökanden som uppfyller de grundläggande kraven ovan och som genomgått den europeiska certifieringen genom European Board of Interventional Radiology (EBIR) behöver inte redovisa ovanstående kompetens- och tjänstgöringsskrav utan kan certifieras direkt. Vidimerad kopia av intyget för EBIR-certifiering måste dock bifogas ansökan liksom vidimerade kopior på svensk läkarlegitimation samt svenskt specialistbevis i radiologi.

Ansökan skall skickas som PDF-filer till:

Seldingersällskapets sekreterare på följande mailadress; ssvir.seldingersallskapet@gmail.com

SSVIR målbeskrivning IR certifiering

Ansökningsformulär IR certifiering

bottom of page