Styrelse

Medlemsinformation

Kongresser/utbildningar

Protokoll & rapporter

Hedersmedlemmar

Stadgar

Sven-Ivar Seldinger

Nytt eller läsvärt   

Ny svensk bok om
endovaskulär intervention

         

Årsmötesprotokoll 2014

Relaterat
Svensk Förening för Bild- och
Funktionsmedicin

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Dansk Forening for intervensjonsradiologi 

Norsk forening for
intervensjonsradiologi 
Ladda ner
Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och
Interventionell Radiologi
antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Artikel I: Namn

Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell
Radiologi, förkortat SSVIR. På engelska The Seldinger Society of
Vascular and Interventional Radiology, med samma förkortning.
Sällskapet är en delförening i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi

Artikel II: Ändamål
II.1. Sällskapet, som icke skall vara vinstgivande, skall bestå av läkare,
forskare och andra, som är intresserade av vaskulär och interventionell
radiologi.
II.2. Sällskapets ändamål är att företräda specialområdets vetenskapliga
och utbildningsmässiga intressen samt att utgöra remissinstans.

Artikel III: 
Medlemmar
III. 1 . Aktiva medlemmar 

Aktiv medlem kan envar bli som är medlem i Svensk Förening för
Medicinsk Radiologi. Dessa medlemmar skall ha rösträtt och kunna ingå i
sällskapets styrelse. Antalet medlemmar skall icke vara begränsat.
Medlemskap kan erhållas efter anmälan till sekreteraren.

III.2. Associerad medlem 
Företrädare för närstående verksamhet eller utländska radiologer kan bli
associerad medlem av sällskapet. I ansökan bör kort bakgrund till önskan
om inträde i sällskapet ges. Dessa medlemmar har ej rösträtt och kan ej
ingå i sällskapets styrelse men kan ingå i kommitté och liknande.

III.3. Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan sällskapets årsmöte på förslag av styrelsen kalla
svensk eller utländsk person, vars insatser varit utomordentligt
betydelsefulla för utvecklingen av sällskapets intresseområden eller som
på ett framstående sätt befrämjat sällskapets syften. Förslag skall
skriftligen ställas till styrelsen.

III.4. Stödjande medlemskap
Stödjande medlemskap erbjudes organisationer, inklusive kommersiella
sådana, som är intresserade i sällskapets mål och aktiviteter.
Organisationsmedlemmar som önskar deltaga i sällskapets förhandlingar
och ingå i kommittéer eller liknande får ansöka om associerat
medlemskap.

Artikel IV: Delegater
Årsmötet utser delegater till nationella och internationella organisationer.

Artikel V: Utträde och uteslutning
V.1. Utträde 
Medlem som önskar utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta
tillstyrelsen, som beviljar utträde.

V.2. Uteslutning
Medlem som skadar föreningens intressen kan, efter beslut på årsmöte,
uteslutas.

V.3. Förlust av medlemskap
Se artikel VII.4.

Artikel VI: Sällskapets styrelse, kommittéer, delegater etc
VI.1. I sällskapet skall finnas en styrelse, en utbildnings-
ochprogramkommitté, delegater till andra organisationer, revisorer samt
en valberedning.

VI.2. Sällskapets styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter: ordförande, vice
ordförande,sekreterare, vice sekreterare, skattmästare samt ordförande
i utbildnings-och programkommittén. Styrelsen är beslutsmässig när minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Ärende kan avgöras vid
sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om
beslutet.

VI.3. Utbildnings- och programkommittén 
Kommittén skall bestå av en ordförande och två medlemmar.

Vl.4. Revisorer 
Två revisorer utses bland aktiva eller associerade medlemmar.

VI.5. Valberedning 
Tre aktiva medlemmar utses till en valberedning.

VI.6. Mandatperioder 
Samtliga styrelseposter, medlemmar i utbildnings- och programkommittén,
valberedningen, revisorer, samt nationella och internationella delegater
utses vid årsmötet och väljes för två år med möjlighet till omval en gång.
Mandatperioden börjar vid slutet av det årsmöte vid vilket val sker.

VI.7. Plikter 
Styrelseordföranden leder sällskapets aktiviteter. Han skall å
ämbetetsvägnar vara medlem i utbildnings- och programkommittén samt i
för tillfället utsedda kommittéer. Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst
två ledamöter gör framställning härom.

Sekreteraren skall föra protokoll över sällskapets aktiviteter. Han skall
göra en lista över sällskapets medlemmar med adress, telefon- och
faxnummer. Han skall föra sällskapets korrespondens och bevara all
skriftväxling till och från sällskapet. I sällskapets namn upprättade
handlingar och skrivelser skall undertecknas av ordföranden eller
sekreteraren.

Skattmästaren och ordföranden äger rätt att teckna sällskapets
ekonomiska handlingar i bank och post var för sig.

Skattmästaren skall sköta sällskapets ekonomi. In- och utbetalningsrätten
är delegerad från styrelsen. Han skall ha en komplett bokföring för
sällskapet och skall framlägga en bokslutsrapport vid årsmötet. Vid
årsmötet skall också budgeten presenteras för följande räkenskapsår.

Utbildnings- och programkommittén skall planera ett långtidsprogram för
utbildning inom sällskapet, vilket också inkluderar aktiviteterna i
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
(CIRSE). Kommittén förser också medlemmarna med aktuella
kongresslistor.

Två revisorer skall kontrollera sällskapets ekonomiska transaktioner och
skall revidera bokslutet före årsmötet vid vilket ansvarsfrihet beviljas.

Valberedningen upprättar förslag till val som skall förrättas vid årsmötet.

Sällskapet avhåller årsmöte och bör sammanträda ytterligare minst en
gång per år. Tid och plats föreslås av styrelsen. Extra sammanträde må
hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant behövligt eller då
minst 1/3 av medlemmarna gjort skriftlig framställan härom hos
ordföranden. Kallelse och föredragningslista för års- och
föreningsmöten skall av sekreteraren sändas ut en månad före mötet.
Protokollkopior tillställes sekreteraren i Svensk Förening för Medicinsk
Radiologi (SFMR). Publicering av sällskapets handlingar sker i samarbete
med redaktören för SFMR.

Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

1. Val av justeringsmän

2. Verksamhetsberättelse

3. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet

4. Val av styrelse

5. Val av medlemmar i utbildnings- och programkommitté

6. Val av delegater till andra organisationer

7. Val av revisorer

8. Val av valberedning

9. Arbetsordning för det kommande året

10. Årsavgiftens storlek

11. Övriga föreningsärenden

Artikel VII: Ekonomi och avgifter

VII.1. Det fiskala året omfattar tiden från ett årsmöte till nästa.

VII.2. Avgifterna för medlemmarna föreslås av styrelsen och bestäms vid
årsmötet.

VII.3. Medlemsavgifter skall betalas den I januari varje år och skall täcka
ett år.

VII.4. Medlemmar som inte har betalt sin avgift inom tre månader får
uppgift härom av skattmästaren och meddelas också att medlemskapet
upphör den 30 juni samma år om avgiften inte betalas.

Artikel VIII: Votering

VIII.1. Votering sker öppet om sluten votering inte begärs av någon
medlem eller av styrelsen. En enkel majoritet av de närvarande är
tillräcklig för beslut, utom beträffande stadgeändringar och upplösning av
sällskapet. Vid lika röstetal avgörs val till poster genom lottning, medan i
andra frågor den mening som biträdes av ordföranden gäller.

VIII.2. Votering per post kan utföras om styrelsen anser detta
nödvändigt.

Artikel IX: Stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar skall insändas till styrelsen minst två månader
före årsmötet. Ändringsförslaget och styrelsens yttrande däröver skall
sändas ut tillsammans med föredragningslista för det möte vid vilket
voteringen skall ske. Stadgarna kan ändras vid årsmötet genom votering
med 2/3-majoritet av de medlemmar som är närvarande under
förutsättning att minst hälften av medlemmarna är med på mötet. Om
hälften av medlemmarna inte är närvarande vid mötet kan stadgarna
ändras med poströstning. Majoritet med 2/3 av dem som svarar är
nödvändig för att stadfästa postval.

Artikel X: Upplösning av sällskapet

X.1. Sällskapet stiftas för obegränsad tid. Dess upplösning kan endast
bestämmas av årsmötet med 2/3-majoritet, när minst hälften av
medlemmarna är närvarande. Upplösningen kan bestämmas genom
poströstning med 2/3-majoritet av dem som svarar.

X.2. Om sällskapet upplöses skall alla tillgångar, inklusive behållning i
rena pengar, övergå till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

Lars Erik Lörelius minnesfond Seldingersällskapet för Vaskulär och interventionell radiologi förvaltar Lars Erik Lörelius minnesfond och ur fondens vinst utdelas vartannat år en summa till en svensk radiolog för berömvärt arbete inom interventionell radiologi, speciellt ino onkologi.Ladda ner fondens stadgar

Sven-Ivar Seldingers forskningsfond för interventionell radiologi Ur fonden utdelas varje år, efter ansökan till Seldingersällskapets styrelse, ett pris till en svensk radiolog för forskning i vaskulär interventionell radiologi. Utdelningen sker årligen i samband med SSVIRs årsmöte. Ladda ner fondens stadgar

x
Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet seldinger.society@gmail.com Webbansvarig: Joakim Malmborg joakim@medkonf.se