Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/ny logga borgholm ver 2

Senaste nytt

§1 Namn

 

Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi, förkortat SSVIR. På engelska The Seldinger Society of Vascular and Interventional Radiology, med samma förkortning. Sällskapet är en delförening i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi

 

§2 Ändamål

 

1. Sällskapet, som icke skall vara vinstgivande, skall bestå av läkare, forskare och andra, som är intresserade av vaskulär och interventionell

radiologi.

 

2. Sällskapets ändamål är att företräda specialområdets vetenskapliga och utbildningsmässiga intressen samt att utgöra remissinstans.

 

§3 Medlemmar

 

1 . Aktiva medlemmar

Aktiv medlem kan envar bli som är medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Dessa medlemmar skall ha rösträtt och kunna ingå i sällskapets styrelse. Antalet medlemmar skall icke vara begränsat. Medlemskap kan erhållas efter anmälan till sekreteraren.

 

2. Associerad medlem

Företrädare för närstående verksamhet eller utländska radiologer kan bli associerad medlem av sällskapet. I ansökan bör kort bakgrund till önskan om inträde i sällskapet ges. Dessa medlemmar har ej rösträtt och kan ej ingå i sällskapets styrelse men kan ingå i kommitté och liknande.

 

3. Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit utomordentligt betydelsefulla för utvecklingen av sällskapets intresseområden eller som på ett framstående sätt befrämjat sällskapets syften. Medlemmar kan skriftligen ställa förslag på hedersmedlemmar till styrelsen.

 

4. Stödjande medlemskap

Stödjande medlemskap erbjudes organisationer, inklusive kommersiella sådana, som är intresserade i sällskapets mål och aktiviteter. Organisationsmedlemmar som önskar deltaga i sällskapets förhandlingar och ingå i kommittéer eller liknande får ansöka om associerat medlemskap.

 

§4 Delegater

 

Styrelsen utser delegater till nationella och internationella organisationer.

 

§5 Utträde och uteslutning

 

1. Utträde

Medlem som önskar utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsens sekreterare, som beviljar utträde.

2. Uteslutning

Medlem som skadar föreningens intressen kan, efter beslut på årsmöte, uteslutas.

3. Förlust av medlemskap

Se §7.4.

 

§6 Sällskapets styrelse, kommitteer, delegater etc.

 

1. I sällskapet skall finnas en styrelse, en utbildnings och programkommitté, delegater till andra organisationer, revisorer samt en valberedning.

 

2. Sällskapets styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, skattmästare samt ordförande i utbildnings-och programkommittén. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande, beslut fattas genom majoritetsbeslut med ordförandes utslagsröst. Ärende kan även avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

 

3. Utbildnings- och programkommittén

Kommittén skall bestå av en ordförande och två medlemmar.

 

4. Revisorer

Två revisorer utses bland aktiva eller associerade medlemmar.

 

5. Valberedning

Två aktiva medlemmar utses till en valberedning.

 

6. Mandatperioder

Samtliga styrelseposter, valberedningen samt revisorer utses vid årsmötet och väljes för två år med möjlighet till omval. Mandatperioden börjar vid slutet av det årsmöte vid vilket val sker.

 

7. Plikter

Styrelseordföranden leder sällskapets aktiviteter. Han/hon skall å ämbetets vägnar vara medlem i utbildnings- och programkommittén samt i för tillfället utsedda kommittéer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning härom.

Sekreteraren skall föra protokoll över sällskapets aktiviteter. Han/hon skall göra en lista över sällskapets medlemmar med adress, telefon- och mejladresser. Han/hon skall föra sällskapets korrespondens och bevara all skriftväxling till och från sällskapet.

I sällskapets namn upprättade handlingar och skrivelser skall undertecknas av ordföranden eller sekreteraren.

Skattmästaren och ordföranden äger rätt att teckna sällskapets ekonomiska handlingar i bank och post var för sig.

Skattmästaren skall sköta sällskapets ekonomi. In- och utbetalningsrätten är delegerad från styrelsen. Han/hon skall ha en komplett bokföring för sällskapet och skall framlägga en bokslutsrapport vid årsmötet. Vid årsmötet skall också budgeten presenteras för följande räkenskapsår.

Utbildnings- och programkommittén skall planera ett långtidsprogram för utbildning inom sällskapet, vilket också inkluderar aktiviteterna i Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE).

Två revisorer skall kontrollera sällskapets ekonomiska transaktioner och skall revidera bokslutet före årsmötet vid vilket ansvarsfrihet beviljas. Valberedningen upprättar förslag till val som skall förrättas vid årsmötet.

Sällskapet avhåller årsmöte och kan sammanträda ytterligare. Tid och plats föreslås av styrelsen. Extra sammanträde må hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av medlemmarna gjort skriftlig framställan härom hos ordföranden. Kallelse och föredragningslista för års- och föreningsmöten skall av sekreteraren sändas ut en månad före mötet.

Protokollkopior publiceras på SSVIRs hemsida.

 

Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

1. Val av justeringsmän

2. Verksamhetsberättelse

3. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet

4. Val av styrelse

5. Val av revisorer

6. Val av valberedning

7. Arbetsordning för det kommande året

8. Årsavgiftens storlek

9. Övriga föreningsärenden

 

§7 Ekonomi och avgifter

 

1. Det fiskala året omfattar tiden från 1 juli till 30 juni kommande kalenderår.

2. Avgifterna för medlemmarna föreslås av styrelsen och bestäms vid årsmötet.

3. Medlemsavgifter skall betalas den I juli varje år och skall täcka ett år.

4. Medlemmar som inte har betalt sin avgift får påminnelse härom av skattmästaren och meddelas också att medlemskapet upphör den 31 december följande år om avgiften inte betalas.

 

§8 Votering

 

1. Votering sker öppet om sluten votering inte begärs av någon medlem eller av styrelsen. En enkel majoritet av de närvarande är tillräcklig för beslut, utom beträffande stadgeändringar och upplösning av sällskapet. Vid lika röstetal avgörs val till poster genom lottning, medan i andra frågor den mening som biträds av ordföranden gäller.

 

2. Votering per post kan utföras om styrelsen anser detta

nödvändigt.

 

§9 Stadgeändringar

 

Förslag till stadgeändringar skall insändas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Ändringsförslaget och styrelsens yttrande däröver skall sändas ut tillsammans med föredragningslista för det möte vid vilket voteringen skall ske. Stadgarna kan ändras vid årsmötet genom votering med 2/3-majoritet av de medlemmar som är närvarande. Stadgarna kan ändras genom poströstning med 2/3-majoritet av dem som svarar.

 

§10 Upplösning av Sällskapet

 

1. Sällskapet stiftas för obegränsad tid. Dess upplösning kan endast bestämmas av årsmötet med 2/3-majoritet. Upplösningen kan bestämmas genom poströstning med 2/3-majoritet av dem som svarar.

2. Om sällskapet upplöses skall alla tillgångar, inklusive behållning i rena pengar, övergå till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

Stadgar