Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/ny logga borgholm ver 2

Senaste nytt

Senaste nytt

Certifiering interventionell radiologi genom Svenska Läkaresällskapet (SLS)

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har som professionsorganisation Socialstyrelsens mandat att certifiera professionella kompetenser.

Från och med 170201 är det nu möjligt att ansöka om att bli Svensk Certifierad Interventionell Radiolog (SCIR).

 

Proceduren är att kandidater sänder in sina handlingar till en grupp av granskare (utsedda av SLS på förslag av SSVIR) som bedömer och ger ett förslag till bifall eller ett motiverat förslag till avslag. SLS fattar sedan beslut och utfärdar certifieringen.

 

Sökanden ska inneha:

Svensk läkarlegitimation

Svenskt specialistbevis i radiologi

Vidimerade kopior av dessa intyg samt CV ska bifogas dokumentet ansökan om SCIR.

 

Kompetens- och tjänstgöringskrav

Av sökanden krävs minst 2,5 års heltidstjänstgöring eller motsvarande på interventionsradiologisk enhet. Tjänstgöringen måste ha utförts efter specialistexamen. Tjänstgöringen ska vara aktiv och sökanden ska ha arbetat självständigt

 

Sökanden skall uppvisa kunskaper som i huvuddrag motsvarar den av SSVIR upprättade svenska målbeskrivningen för interventionell radiologi (se nedan). Denna är i sin tur en för svenska förhållanden anpassad version av European Curriculum and Syllabus for Interventional Radiology (ISBN: 978-3-9502501-3-8, CIRSE 2013).

Sökanden bör kunna uppfylla alla  teoretiska mål (” kännedom om”, ”kunskap om”) i målbeskrivningen Eftersom den interventionsradiologiska verksamheten skiljer sig en del mellan olika enheter i landet kan man dock acceptera undantag från något eller några av de praktiska målen (kunna utföra”, ”självständigt kunna utföra”) i målbeskrivningen. Dessa anges av sökanden själv på avsedd plats i ansökan om SCIR (se exempeldokument).

 

Dokumentation av kompetens och tjänstgöringstid ska intygas skriftligen av verksamhetschef eller av verksamhetschef utsedd medicinskt ansvarig läkare på kliniken, alternativt av läkare med sektionsansvar för interventionell radiologi på kliniken.

Intygen ska bifogas ansökan och ska granskas av en av SSVIR utsedd granskningsgrupp.

 

Sökanden som redan är certifierade enligt EBIR

Sökanden som uppfyller de grundläggande kraven ovan och som genomgått den europeiska certifieringen genom European Board of Interventional Radiology (EBIR) behöver inte redovisa ovanstående kompetens- och tjänstgöringsskrav utan kan certifieras direkt. Vidimerad kopia av intyget för EBIR-certifiering måste dock bifogas ansökan liksom vidimerade kopior på svensk läkarlegitimation samt svenskt specialistbevis i radiologi.

 

Ansökan skall skickas som PDF-filer till:

Seldingersällskapets sekreterare på följande mailadress; ssvir.seldingersallskapet@gmail.com

 

Ladda ner ansökningsblankett 

Exempel på ansökningsblankett

Ladda ner målbeskrivning 

IR certifiering